หน้าหลัก
ข่าวและกิจกรรม
ความเป็นมาของโครงการ
การดำเนินงาน
งานวิจัยและสิ่งพิมพ์
อัลบัมภาพ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อโครงการ
ค้นหาภายในเว็บไซต์
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
ผู้ชมหน้าปัจจุบัน : 2203
ผู้ชมทั้งหมด : 136880

สถิติตั้งแต่วันที่
15 พ.ย. 2548

 
  :: ความเป็นมาของโครงการ ::..

ปี 2523 (1980) คณะกรรมการ PEANUT – UGA นำโดย Dr.Cumming และ Dr. Tommy Nakayama ได้เดินทางมาหาแหล่งความร่วมมือวิจัยด้านถั่วลิสง กับกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมี ดร.อาวุธ ณ ลำปาง เป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทย ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และ ดร.จินตนา อุปดิสสกุล) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย และแสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมมือทางวิชาการกับ PEANUT CRSP – UGA


ปี 2524 (1981) ได้มีการทำข้อตกลงในการร่วมมือทางวิชาการถั่วลิสงระหว่าง PEANUT CRSP – UGA กับกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกรมวิชาการเกษตร ดูแลด้านการปรับปรุงพันธุ์ด้านเกษตรกรรม ส่วนภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดูแลด้านการแปรรูปและการเก็บถั่วลิสง มีผู้ประสานงานภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ รศ. ดร. จินตนา อุปดิสสกุล (1981 - 1985) และ รศ. ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา เป็นผู้ประสานงาน (1986 - 1993)

ปี 2536 (1993) โครงการ PEANUT CRSP – UGA ได้ยุติลงเพราะตามระเบียบของ USAID จะช่วยเหลือประเทศที่มีรายได้ประชาชาติไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์ ต่อปี / คน เมื่อประเทศไทยได้พัฒนาประเทศจนมีรายได้สูงกว่า 1,000 ดอลล่าร์ ต่อปี / คน จึงงดให้ความช่วยเหลือ แต่ยังเหลือโครงการประสานงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วลิสง


ในปี 2536(1993) ได้มีการประชุมนักวิชาการที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร เป็นประธานเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำ Regional Training Center เกี่ยวกับถั่วลิสง โดยมีนักวิชาการจากคณะเกษตร (รศ. ดร. จวงจันทร์ ดวงพัตรา) จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร , รศ. ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา จากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ , รศ. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ ได้จัดทำโครงการเสนอไปยัง PEANUT CRSP – UGA เพื่อของบประมาณสนับสนุนต่อไป

ปี 2537 (1994) ได้มีการทำข้อตกลงที่จะให้สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์ประสานงานถ่ายทอดวิชาการเกี่ยวกับถั่วลิสงให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินงบประมาณ 10,000 ดอลล่าร์ / ปี และจะต้องทำแผนงานเสนอทุกปี อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ได้นั้น มักจะไม่ได้มาทุกปีขึ้นอยู่กับงบประมาณ PEANUT CRSP – UGA จะมีเหลือให้ทำกิจกรรมหรือไม


ปี 2538 (1995) ได้มีการสรุปผลงานวิจัยที่ได้ทำไปแล้วทั้งหมดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่ Dr.Cumming จะเกษียณอายุราชการ ในครั้งนั้น รศ. วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ เป็นผู้นำไปเสนอผลงาน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วลิสงภายใต้ Peanut CRSP UGA ได้ดำเนินการอบรมถั่วลิสงนานาชาติ มา 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นแรก ปี 2545 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปี 2546